มุม Download
แบบฟอร์มคำขอแผนพัฒนาฯปี67 16พค66 Update 16/05/2566
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 2567 Update 16/05/2566
แบบฟอร์มแผนวัสดุการแพทย์ ปี 2567 10พค66 Update 16/05/2566
แบบฟอร์มแผนวัสดุทั่วไปและจ้างเหมาทั่วไป Update 16/05/2566
แบบฟอร์มปรับแผนฯ ปี 2566 Update 17/02/2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 Update 25/10/2565
ปรับแผนกลางปีงบประมาณ 2565 Update 19/05/2565
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 2566 Update 18/04/2565
แบบฟอร์มปรับแผนฯ ปี 2565 Update 14/02/2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 Update 02/02/2565
จัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Update 16/06/2564
จัดทำแผน ปีงบประมาณ 2565 Update 16/06/2564
แบบฟอร์มปรับแผนปี 2564 Update 10/02/2564
หนังสือขอเปิดเผยประวัติการักษาพยาบาล 2564 Update 06/01/2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 Update 21/10/2563
แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Update 23/12/2563
รายการแผนคำของบลงทุน รพ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2565 Update 05/06/2563
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2564 Update 13/05/2563
แบบฟอร์มจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2564 Update 13/05/2563
สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบเวชระเบียน (สปสช.) Update 25/03/2563
ปรับแผนกลางปี 2563 Update 19/03/2563
แบบประเมินภาวะสับสน ฉบับภาษาไทย Update 28/11/2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563Update 21/10/2562
ปรับแผน ปี2562 Update 18/06/2562
แบบฟอร์มโครงการ ปี2563 Update 18/06/2562
ฟอร์มจัดทำแผนปี 2563 Update 18/06/2562
แบบฟอร์มปรับแผน รพ.อต. ปี 2563 Update 18/06/2562
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 Update 28/02/2562
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 Update 27/02/2562
แบบฟอร์มปรับแผน โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 2562 Update 10/04/2562
คู่มือการจัดเรียงเวชระเบียนตามมาตรฐาน สปสช. Update 8/01/2562
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD Audit) ฉบับย่อ Update 18/12/2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Update 7/11/2561
Download แบบฟอร์โครงการปี2562 Update 7/11/2561
งบทดลอง ปี2561 Update 5/11/2561
รายละเอียดประกอบบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร Update 5/11/2561
APPROVED_10673_201810297 update 31/10/2561
โปรแกรมประกันสังคม สำหรับติดตั้ง รพช.-รพ.สต update 31/10/2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Update 03/10/2561
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานคลังเวชภัณฑ์
แผนปี 61 ลงเว็ป สสจ.อนุมัติ พย 60
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2562 รพ.อุตรดิตถ์
เอกสารปรับแผน ปี 2561
เอกสารเผยแพร่ รพ.อุตรดิตถ์
 


จำนวนผู้เข้าชม