วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในการดูแลผู้ป่วย บนพื้นฐานความพอเพียง
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน


พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
2.ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตราฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2.บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณธรรม ความสุขและปลอดภัย
3.องค์กรีการบริหารจัดการที่มึประสิทธิภาพ และมีธรรมมาภิบาล
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
5.บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

เข็มมุ่ง

1.ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยตามหลัก 2 P Safety และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
3.พัฒนาระบบการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

"UTTHS"
U : Unity หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
T : Trust in Team Work หมายถึง ทีมทำงานด้วยความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน
T : Technology and Innovation management หมายถึง การให้บริการและบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
H : Holistic Health Care หมายถึง การให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
S: 2P safety Rapid Response หมายถึง การให้บริการโดยยึดหลักผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัย

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาศํกยภาพ และคุณภาพ ในการดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ
2.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ให้มีความเข็มแข็ง ยั่งยืน และมีความพอเพียงอย่างเพียงพอ
3.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นปัจจุบัน
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฎิบัติงานอย่างมีความสุข (happy work place happy work force)
6.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน