กลุ่มงานศัลยกรรม
พันธกิจ
• ให้บริการศัลยกรรมในระดับตติยภูมิ รองรับรพ.ในเครือข่าย เพื่อการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
• เป็นสถานศึกษาในการสอนนิสิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
• ให้บริการผู้ป่วยและญาติ โดย บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตบริการ
ให้บริการตรวจรักษาทางอายุรกรรมระดับตติยภูมิในระดับเฉพาะทาง
• ศัลยกรรมทั่วไป
• ศัลยกรรมประสาท
• ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
• ศัลยกรรมเด็ก
• ศัลยกรรมตกแต่ง
• ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

นพ.จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย

● ศัลยแพทย์ มะเร็งวิทยา ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

นพ.ชลิต เที่ยงตรง

● ศัลยแพทย์ ระบบประสาท ●

นพ.ไตรภพ เปี่ยมรุ่งเรือง

● ศัลยแพทย์ ทรวงอก ●

นพ.ธีรวุฒิ พุทธรักษ์ขิต

● ประสาทศัลยศาสตร์ ●

นพ.นราธิป ปรรีชาตสมบัติ

● ศัลยแพทย์ ●

นพ.วีรยุทธ ศิริลาภยศ

● ศัลยแพทย์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ●

นพ.ศุภวุฒิ เสริฐสถิตย์

● ศัลยแพทย์ ทรวงอก ●

นพ.อิทธิศักดิ์ แสงกลับ

● ศัลยแพทย์ ●

แพทย์หญิงณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธง

● ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ●

แพทย์หญิงปิยนุช เวศานนทเวช

● ศัลยแพทย์ ตกแต่ง ●

แพทย์หญิงพิชญ์สินี มั่นสัมฤทธิ์

● ศัลยแพทย์ ●

แพทย์หญิงสุขุมาล สุวรรณคำ

● ศัลยแพทย์ ยูโรวิทยา ●

แพทย์หญิงมารินทร์ พลขันธ์

● ศัลยแพทย์ กุมาร ●

ยังไม่มีข้อมูล