กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจและความมุ่งหมายของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
-
ขอบเขตบริการ : ให้บริการตรวจรักษาทางอายุรกรรมระดับตติยภูมิในระดับเฉพาะทาง
-

แพทย์หญิงกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม

● เวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยา ●

แพทย์หญิงมนสิชา อ่อนเส็ง

● เวชศาสตร์ครอบครัว ●

แพทย์หญิง ปรีย่าภรณ์ เคลือบพ่วง

● เวชศาสตร์ครอบครัว ●

นายแพทย์อดิศร บุนนาค

● พยาธิวิทยาคลินิก ●

ยังไม่มีข้อมูล