กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจและความมุ่งหมายของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
-
ขอบเขตบริการ :
-

แพทย์หญิงชิดชนก เอกวัฒนกุล

● แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

แพทย์หญิงสุนทรี ลาภใหญ่

● แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ●

แพทย์หญิงอรชพร ปาณธูป

● แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ●

นายแพทย์ณุกานต์ กาญจนประ

● แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ●

ยังไม่มีข้อมูล