กลุ่มงานรังสี
พันธกิจ
-
ขอบเขตบริการ
-

แพทย์หญิง พิชญา ศักดิ์ศรชัย

● รังสีวิทยาวินิจฉัย ●

● รองหัวหน้ากลุ่มงาน ●

แพทย์หญิงกนกวรรณ เสมานุกูล

● รังสีวิทยาวินิจฉัย ●

แพทย์หญิงกรองกาญจน์ ผลมานะ

● รังสีวิทยาวินิจฉัย ●

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เอียวสวัสดิ์

● รังสีวิทยาวินิจฉัย ●

ยังไม่มีข้อมูล