กลุ่มงานจิตเวช
พันธกิจ
• ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรมมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
• ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
• ร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตบริการ
• ให้บริการรักษาด้านสุขภาพจิตจิตเวชและสารเสพติด MCATT
• งานบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
• OSCC

แพทย์หญิงเนตรนภา ภมะราภา

● จิตแพทย์ สุขภาพจิตชุมชน ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

แพทย์หญิงกชนันทน์ เพ็ชรราช

● จิตแพทย์ ●

นายแพทย์อุฬาร วิเลขา

● จิตแพทย์ ●

นายแพทย์สานิตย์ ศรีเพชร

● จิตแพทย์ ●

พญ.ชุลีกร สิทธิสันติ์

● จิตแพทย์ เด็กและวัยรุ่น ●

ยังไม่มีข้อมูล