กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
พันธกิจ
• ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางกุมารเวชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
• ช่วยเหลือ รพ.ในเครือข่าย เพื่อการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
• เป็นสถานศึกษาในการสอนนิสิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
ขอบเขตบริการ
ให้บริการตรวจรักษาทางกุมารเวชกรรมระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ในระดับเฉพาะทางต่างๆ
• ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
• ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
• โรคทางเดินอาหารและตับ
• โรคติดเชื้อ
• โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
• พัฒนาการและพฤติกรรม
• โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อนงค์ เบญจฆรณี

● กุมารแพทย์ ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

นายแพทย์ชนินทร์ เจียมสัจจะมงคล

● กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด●

นายแพทย์ชัยยะ น้อยมา

● กุมารแพทย์ ●

นายแพทย์ศรายุทธ ปินตา

● กุมารแพทย์ โรคหัวใจ และหลอดเลือด●

นายแพทย์สุลักษณ์ อิศราดิสัยกุล

● กุมารแพทย์ โรคติดเชื้อ●

แพทย์หญิงธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา

● กุมารแพทย์ ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก●

แพทย์หญิงธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว

● กุมารแพทย์ พัฒนาการ และพฤติกรรม●

แพทย์หญิงนทสรวง ชาวปรางค์

● กุมารแพทย์ ●

แพทย์หญิงนทสรวง ชาวปรางค์

● กุมารแพทย์ ●

แพทย์หญิงมณฑนา ฟูน้อย

● กุมารแพทย์ ระบบทางเดินอาหารและตับ●

แพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช

● กุมารแพทย์ ●

แพทย์หญิงศรีสกุล อุ่นพันธ์

● กุมารแพทย์ ●

แพทย์หญิงสุธีรา เทพวีระ

● กุมารแพทย์ โรคไต●

แพทย์หญิงพัชรนภา จงอัจฉริยกุล

● กุมารแพทย์ โลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก●

ยังไม่มีข้อมูล