กลุ่มงานจักษุวิทยา
พันธกิจ
-
ขอบเขตบริการ
-

แพทย์หญิงติรนิตย์ ผลจันทร์

● จักษุแพทย์ ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

แพทย์หญิงขวัญนรี ศรีผลากิจ

● จักษุแพทย์ ●

แพทย์หญิงวิลาวรรณ กิจสวัสดิ์

● จักษุแพทย์ ●

ยังไม่มีข้อมูล