กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
พันธกิจ
-
ขอบเขตบริการ
-

นพ.สุรชัย ธำรงโรจนโกมล

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

นพ.กังวาน พงษ์ดารา

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.กาจชาญ ลิ้มธราภรณ์

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.จักรกฤษณ์ กีรติเรืองรอง

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.ณัฐดนัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.ทรงพล พิมพ์ประสานต์

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.วฤธ นิลพานิช

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

นพ.โอฬาร บ่อคำ

● แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ●

ยังไม่มีข้อมูล