กลุ่มงานอายุรกรรม
พันธกิจ
• ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรมมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
• ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
• ร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตบริการ
ให้บริการตรวจรักษาทางอายุรกรรมระดับตติยภูมิในระดับเฉพาะทาง
• อายุรกรรมทั่วไป
• อายุรกรรมโรคไต
• อายุรกรรมโรคเลือด
• มะเร็งอายุรกรรม
• อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึม
• อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
• อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
• อายุรกรรมประสาท
• อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
• อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นายแพทย์อายุส ภมะราภา

● ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ●

นายแพทย์ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร

● รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ●

นายแพทย์กานต์ ชัยรัตน์

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ●

นายแพทย์ณัฐสิทธิ์ ศุภเวชกรกิจ

● สาขาอายุรศาสตร์ ●

นายแพทย์ธนวรรธ พูลเกิด

● สาขาอายุรศาสตร์โรคไต ●

นายแพทย์ภาสกร ปุจฉาการ

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ●

นายแพทย์วสันต์ ธีรจางคพิชัย

● สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ●

นายแพทย์ฐิติพงศ์ ภู่ประเสริฐ

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ●

แพทย์หญิงกาญจนา กีรติเรืองรอง

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ●

นายแพทย์ญานิกา จินดาไมล์

● สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ●

แพทย์หญิงธมนวรรณ นรเศรษฐ์โศภน

● สาขาอายุรศาสตร์ ●

แพทย์หญิงนวลกมล จารุชวลิต

● สาขาประสาทวิทยา ●

แพทย์หญิงนันทพร ภิโรกาศ

● - ●

แพทย์หญิงนิยุตตา ทักษิญ

● สาขาประสาทวิทยา ●

แพทย์หญิงประภัสสร อัศวโสตถิ์

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ●

แพทย์หญิงพวงเพ็ชร พฤกษ์ไพศาล

● สาขาตจวิทยา ●

แพทย์หญิงพัณน์ญรัศ พันธุ์เขียน

● อายุรแพทย์ ประสาทวิทยา ●

แพทย์หญิงศศมน ชุ่มแจ้ง

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ●

แพทย์หญิงสิริภา พัวศรีพันธุ์

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ●

แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ยิ้มเจริญ

● อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ●

แพทย์หญิงสุชาดา อินทร์ยา

● สาขาอายุรศาสตร์ ●

นายแพทย์เฉลิมชนม์ สุทธหลวง

● สาขาอายุรศาสตร์ ●