กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
พันธกิจ
• ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิก อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยเน้น โรคมะเร็ง และ ทารกแรกเกิด,สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย,มีส่วนร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทางสาธารณะสุข
ขอบเขตบริการ
• สร้างระบบการดูแลรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรค หู คอ จมูกในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิระดับต้น ตั้งแต่เข้ามารับการรักษาถึงจำหน่ายหรือส่งต่อเพื่อการรักษาหรือส่งต่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
• คัดกรองและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารทางการได้ยินทุกกลุ่มอายุ

ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

พญ.สุธิดา อ่ำเอี่ยม

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

นพ.อนุชิต ศรีพลากิจ

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

พญ.บุณฑริกา ละอองทัพ

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

พญ.วรนารี เจริญรุ่งรัตน์

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

พญ.สุภาวรรณ รังษีจำรัส

● สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ●

ยังไม่มีข้อมูล