กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
พันธกิจ
-
ขอบเขตบริการ
-

นางวรัญญา อินสอน

● หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ●

นางวชิราพร ศรียอง

● นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ●

นางละเอียด แก้วประเสริฐ

● นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ●

นายวุฒวงศ์ แดงกองโค

● นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ●

ยังไม่มีข้อมูล