กลุ่มงานประกันสุขภาพ
พันธกิจ
ให้บริการลงทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงส่งข้อมูลเรียกเก็บ ตามจายค่ารักษาพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ
ขอบเขตบริการ
งานลงทะเบียน
1) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2) ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
งานตรวจสอบสิทธิ์ และงานยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ
1) งานตรวจสอบสิทธิ
2) งานบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน(Authentication)
งานเรียกเก็บและจ่ายค่าบริการด้านสาธารณสุข
1) งานเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข
2) งานจ่ายค่าบริการสาธารณสุข
3) งานบริหารกองทุนและข้อมูล

นางสาวภุมรินทร์ เพ็ชรเมือง

● หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ●

นางกัญญณา สุขจีรเดช

● หัวหน้างานลงทะเบียน ●

นางฐาปนันท์ เป้าพาณิชย์

● หัวหน้างานเรียกเก็บ ●

นางสมพร รุ่งอินทร์

● หัวหน้างานบริหารกองทุนและข้อมูล ●

ยังไม่มีข้อมูล