กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
พันธกิจ
• ให้บริการแก่สตรีทุกช่วง ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ การคลอด หลังคลอด การวางแผนครอบครัว ตลอดจนโรคทางนรีเวช และโรคมะเร็งนรีเวชตามศักยภาพโรงพยาบาลตติยภูมิ
• สนับสนุนบริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา
• กำกับการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
ขอบเขตบริการ
ห้บริการตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรมระดับตติยภูมิในระดับเฉพาะทาง
• คลินิกฝากครรภ์
• คลินิกตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
• การเจาะน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด
• คลินิกเบาหวานขณะตั้งครรภ์
• คลินิกหลังคลอด
• คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
• บริการตรวจโรคทั่วไปทางนรีเวช
• คลินิกวัยทอง
• คลินิกมีบุตรยาก
• คลินิกมะเร็งนรีเวช
• ห้องคลอด
• ตึกหลังคลอด
• ตึกนรีเวช

นพ.เอนก ชัยธรรม

● สูตินรีแพทย์ ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

นายแพทย์สมเจตน์ ชัยเจริญ

● สูตินรีแพทย์ ●

นายแพทย์ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น

● สูตินรีแพทย์ ●

แพทย์หญิงรวีวรรณ คำมั่น

● สูตินรีแพทย์ ●

แพทย์หญิงศศิวิมล คุณนิธิกร

● สูตินรีแพทย์ ●

แพทย์หญิงพนารัตน์ สิริคุณาลัย

● อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ●

แพทย์หญิงปานวาด หาญอมร

● อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ●

แพทย์หญิงนริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล

● อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ●

แพทย์หญิงอัมภิวัลย์ บุญช่วย

● อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ ●

ยังไม่มีข้อมูล