กลุ่มงานวิสัญญี
พันธกิจ
• ประเมินและจำกัดความเสี่ยงจากการระงับความรู้สึกแบบองค์รวม
• คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและทรัพยากร
• ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรด้านวิสัญญี
ขอบเขตบริการ
ให้บริการระงับความรู้สึกอย่างปลอดภัยสำหรับทุกการผ่าตัด และเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิสัญญีที่มีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความพอเพียง

นายแพทย์กริช นนทวาสี

● วิสัญญีแพทย์ ●

● หัวหน้ากลุ่มงาน ●

แพทย์หญิงชาลิณี วจนานวัช

● วิสัญญีแพทย์ ●

แพทย์หญิงพิชญาพร ใจบุญ

● วิสัญญีแพทย์ ●

แพทย์หญิงสมภวรรณ อินสัน

● วิสัญญีแพทย์ ●

แพทย์หญิงสุชีรา รัตนมุ

● วิสัญญีแพทย์ ●

แพทย์หญิงสุวิชชา ธำรงโชติ

● วิสัญญีแพทย์ ●

แพทย์หญิงสุวีรา คล้ายวัตร.jpg

● วิสัญญีแพทย์ ●

ยังไม่มีข้อมูล