หนัาแรก วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่เป็นเลิศ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง


พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวใจและหลอดเลือด และทารกแรกเกิด
2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้อง กับวิถีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน
3. ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง