หนัาแรก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับภาษาไทย)
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบ.ปี40
 • คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • สิทธิตามกฏหมาย พรบ.
 • สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(1) ผลการพิจารณา
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความ
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(4) คู่มือ หรือ คำสั่ง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(5) สั่งพิมพ์อ้างถึง ม.7 วรรคสอง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ ครม.
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง