หนัาแรก ITA โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


EB1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
     - นโยบายผู้บริหาร
     - นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน)
  1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ตั้ง
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  2.1 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 3. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
  3.1 ขออนุมัติแผน แผนงบลงทุน ปี 2563(ครึ่งปีแรก)
  3.2 แจ้งผลการอนุมัติแผน 7ตค62 (1)
  3.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
  3.4 แผนปฏิบัติการวัสดุทันตกรรม ปี2563
  3.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3.6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)
  3.8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา(เภสัชกรรม) ปี2563
  3.8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป

 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
  4.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์
  4.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.3 สรุปผล 63 ไตรมาสที่ 1

 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  5.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป
  5.2 ข้อร้องเรียนกรณีทุจริต

 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 7. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

 8. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ.2563)
  9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปี
     - ขออนุมัติแผน แผนงบลงทุน ปี 2563(ครึ่งปีแรก)
     - แจ้งผลการอนุมัติแผน 7ตค62 (1)
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
     - แผนปฏิบัติการวัสดุทันตกรรม ปี2563
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา(เภสัชกรรม) ปี2563
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
  9.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีประจําปีตามรอบฯ
     - รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ต.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พ.ย. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ธ.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ม.ค. 63)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ก.พ. 63)
  9.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
  9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
     - รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ต.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พ.ย. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ธ.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ม.ค. 63)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ก.พ. 63)

 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563

มีการดำเนินการ.

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการดำเนินการ.

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการดำเนินการ.

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีการดำเนินการ.

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มีการดำเนินการ.

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

มีการดำเนินการ.

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

มีการดำเนินการ.

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

มีการดำเนินการ.

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มีการดำเนินการ.

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มีการดำเนินการ.

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มีการดำเนินการ.

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

มีการดำเนินการ.

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

มีการดำเนินการ.  

ภาพการประกาศเจตนารมณ์
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มีการดำเนินการ.

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

มีการดำเนินการ.

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ.

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ.