หนัาแรก ITA โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการดำเนินการ.
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขออนุมัติแผน แผนงบลงทุน ปี 2563(ครึ่งปีแรก)
แจ้งผลการอนุมัติแผน 7ตค62 (1)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
แผนปฏิบัติการวัสดุทันตกรรม ปี2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา(เภสัชกรรม) ปี2563
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ - ปลดประกาศ
ประกาศ สปสธ.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานฯ ขึ้นเว็บไซต์
การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 และแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

มีการดำเนินการ.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

มีการดำเนินการ.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล
  1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
     - นโยบายผู้บริหาร
     - นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน)
  1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)
  1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
  1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข>
  1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  2.1 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  3.1 ขออนุมัติแผน แผนงบลงทุน ปี 2563(ครึ่งปีแรก)
  3.2 แจ้งผลการอนุมัติแผน 7ตค62 (1)
  3.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
  3.4 แผนปฏิบัติการวัสดุทันตกรรม ปี2563
  3.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3.6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)
  3.7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา(เภสัชกรรม) ปี2563
  3.8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  4.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์
  4.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัตืการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.3 สรุปผล 63 ไตรมาสที่ 1
 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป
  5.2 ข้อร้องเรียนกรณีทุจริต
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง
  6.1 ผลการจัดการข้อร้องเรียนด้านทั่วไป
  6.2 ผลการจัดการข้อร้องเรียนกรณีทุจริต
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
     - ขออนุมัติแผน แผนงบลงทุน ปี 2563(ครึ่งปีแรก)
     - แจ้งผลการอนุมัติแผน 7ตค62 (1)
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
     - แผนปฏิบัติการวัสดุทันตกรรม ปี2563
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา(เภสัชกรรม) ปี2563
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป
  7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
     - รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ต.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พ.ย. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ธ.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ม.ค. 63)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ก.พ. 63)
  7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
     - รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ต.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พ.ย. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ธ.ค. 62)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ม.ค. 63)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ก.พ. 63)
 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

มีการดำเนินการ.  
แบบเผยแพร่ ประกาศเจตจำนง
เจตนารมณ์
ภาพการประกาศเจตนารมณ์
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน

มีการดำเนินการ.
การรวมกลุ่ม STRONG
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้