หนัาแรก ITA โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


EB1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล
  1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  1.2 นโยบายผู้บริหาร
     1.2.1 นโยบายกระทรวง ปี 2564
     1.2.2 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน)
  1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    1.5.1 พรบ การประกอบโรคศิลปะ
    1.5.2 พรบ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
    1.5.3 พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
    1.5.4 พรบ วิชาชีพกายภาพบำบัด
    1.5.5 พรบ วิชาชีพการพยาบาล
    1.5.6 พรบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
    1.5.7 พรบ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
    1.5.8 พรบ วิชาชีพทันตกรรม
    1.5.9 พรบ วิชาชีพเภสัชกรรม
    1.5.10 พรบ วิชาชีพเวชกรรม
    1.5.11 พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ตั้ง
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
  1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 3. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน

 4. ผลการดำเนินการตามแผน ในไตรมาสที่สาม

 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 7. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

 8. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ.2563)
  9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําป
  9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(มิย 64)
  9.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
  9.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
  9.5 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ม.ค. 64)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ก.พ. 64)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (มี.ค. 64)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (เม.ย. 64)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พ.ค. 64)
     - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (มิ.ย. 64)

 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  10.1 คู่มือ แนวทางการป้องกันตามสถานการณ์-โรคไวรัสโคโรน่า 2019
  10.2 คู่มือ การเตรียมตัวกรองและสายส่งเลือด

 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการดำเนินการ.
บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผน(ไตรมาส๑)
รายงานผลการดำเนินการตามแผน(ไตรมาส๑)
แบบเผิยแพร่ ผลการดำเนินการตามแผน(ไตรมาส๑)
ไตรมาส ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ
แบบเผิยแพร่ หลักฐานการเบิก
ชุดใบเบิก ๒
ชุดใบเบิก ๑
แบบเผิยแพร่ แนวทางตรวจสอบ
แบบเผิยแพร่ การปิดประกาศ
บันทึกแจ้งแนวทางตรวจสอบ
คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
EB4 - 001 บันทึกรายงานผู้บริหาร
EB4 - 002 บัญชีจัดสรร จ.อุตรดิดต์ 2564
EB4 - 003 ขอเผยแพร่ - จัดสรรงบประมาณ
บันทึกรายงานผลการจัดซื้อ
แผนการจัดซื้อ
แบบเผิยแพร่ แผนการจัดซื้อ
ไตรมาส ๒ ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ
ชุดใบเบิก ๒(ไตรมาส ๒)
ชุดใบเบิก ๑(ไตรมาส ๒)
ไตรมาส ๒ แบบเผิยแพร่ ผลการจัดซื้อ
ใบเบิกชุดที่ 1 ไตรมาสที่ 3.pdf
ใบเบิกชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 3.
ไตรมาส ๓ แบบเผิยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ ๑ และ ๒
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

มีการดำเนินการ.
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน