หนัาแรก ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ปัจจุบัน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขต 2 แห่งที่ 2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดแพร่ น่าน และสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก


ทิศทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่เป็นเลิศ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง


พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด และทารกแรกเกิด
2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้อง กับวิถีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตบริการ

ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ แก่ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์


ปรัชญา/ค่านิยม UTTH

Unity & Safety มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ความปลอดภัย
Team มีการทำงานเป็นทีม
Trust มีความน่าเชื่อถือ
Trainer เป็นผู้ฝึกที่ดี
Health promotion & Humanize health care มีการส่งเสริมสุขภาพและให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์


ค่านิยม

บริการดี สามัคคี ซื้อสัตย์

นโยบายการปฎิบัติงาน

เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับพึงพอใจ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและประชาชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง ส่งเสริมให้บุคคลากรมีการเรียนรุ้ ทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคคลากร และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม และปลอดภัย


เข็มมุ่ง

1. 2P safety
2. การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management)


เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม


ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ๔ ด้าน (โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และตอบสนองต่อความต้องการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศ
5. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวย บุคลากร ชุมชน และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน