หนัาแรก ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ปัจจุบัน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขต 2 แห่งที่ 2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดแพร่ น่าน และสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก


ทิศทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในการดูแลผู้ป่วย บนพื้นฐานความพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน


พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
2.ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


เข็มมุ่ง

1.ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยตามหลัก 2 P Safety และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
3.พัฒนาระบบการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม


ค่านิยม

"UTTARADIT HOSP"
(บริการดี สามัคคี ซื่อสัตย์)

U : Unity หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
T : Trust in Team Work หมายถึง ทีมทำงานด้วยความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน
T : Technology and Innovation management หมายถึง การให้บริการและบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
H : Holistic Health Care หมายถึง การให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
S: 2 Ps safetyRapid Responseหมายถึง การให้บริการโดยยึดหลักผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัย


ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ๔ ด้าน (โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และตอบสนองต่อความต้องการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศ
5. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวย บุคลากร ชุมชน และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน