คุณธรรมและจริยธรรมของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
หนัาแรก คุณธรรมและจริยธรรมของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

คุณธรรมและจริยธรรมของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์


1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป่ของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัีญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติ งานหรือการให้ บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)