หนัาแรก กิจกรรม ร้านชัยฟ้าการเกษตร มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ร้านชัยฟ้าการเกษตร มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สร้างเมื่อ : 06 ก.พ. 2020


ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ร้านชัยฟ้าการเกษตร จ.อุตรดิตถ์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์