68 ราย
ลาพักผ่อน
0 ราย
ลาป่วย
11 ราย
ลากิจ
Copyright © 2021 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ .
  All rights reserved. 055 832 601 ต่อ 1174 และ 1175  



การใช้งานระบบลาออนไลน์ ต้องใช้ Google Chrome