16 ราย
ลาพักผ่อน
10 ราย
ลาป่วย
5 ราย
ลากิจ
Copyright © 2022 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ .
  All rights reserved. 055 832 601 ต่อ 1174 และ 1175  การใช้งานระบบลาออนไลน์ ต้องใช้ Google Chrome