จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ รายละเอียด
1 03 ธ.ค. 2564
เวลา: 19:09 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-01189
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 04 ธ.ค. 2564 08:00 ถึง : 04 ธ.ค. 2564 13:00
2 03 ธ.ค. 2564
เวลา: 19:09 น.
กรรณิการ์ โพธิ์งาม เลขที่ใบขอรถ : 64-01188
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.พุทธชินราช สถานที่รับ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 0
ตั้งแต่วันที่ : 04 ธ.ค. 2564 08:00 ถึง : 04 ธ.ค. 2564 13:00