จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ รายละเอียด
1 07 เม.ย 2564
เวลา: 09:22 น.
เบญจมาภรณ์ จิ๋วปาน เลขที่ใบขอรถ : 64-00432
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลลำปาง สถานที่รับ : 20 เมษายน 2564
เพื่อ : ไปรับแพทย์กัณโชติที่ โรงพยาบาลลำปางเพื่อช่วยทำหัตถการที่ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 เม.ย 2564 04:00 ถึง : 20 เม.ย 2564 23:00
2 05 เม.ย 2564
เวลา: 13:46 น.
นงลักษณ์ เครือเมือง เลขที่ใบขอรถ : 64-00430
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สนามบินพิษณุโลก สถานที่รับ : บ้านพัก ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ (นพ.วัชรพล ภูนวล)
เพื่อ : รับ - ส่ง นพ.วัชรพล ภูนวล เป็นวิทยากรพิเศษ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 เม.ย 2564 13:00 ถึง : 23 เม.ย 2564 15:00