จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ รายละเอียด
1 01 ธ.ค. 2564
เวลา: 13:22 น.
สมเจตน์ ชัยเจริญ เลขที่ใบขอรถ : 64-01181
ประเภท : นอกเขตจังหวัด
สถานที่ไป : จ.เพชรบูรณ์ สถานที่รับ : บ้านพักนอกโรงพยาบาล
เพื่อ : ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 12/2564
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 13 ธ.ค. 2564 14:00 ถึง : 14 ธ.ค. 2564 18:00