จัดการ ใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รายการใบขอรับบริการยานพาหนะรถยนต์

รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง รับเรืองเรียบร้อย ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลำดับ วันที่ขอ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานะ รายละเอียด
1 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:10 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00458
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 27 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 27 พ.ค. 2564 16:00
2 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:09 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00457
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 20 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 20 พ.ค. 2564 16:00
3 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:08 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00456
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 13 พ.ค. 2564 16:00
4 21 เม.ย 2564
เวลา: 09:07 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00455
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 06 พ.ค. 2564 09:00 ถึง : 06 พ.ค. 2564 16:00
5 21 เม.ย 2564
เวลา: 08:58 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 64-00454
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ส่งยาจิตเวชรพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 29 เม.ย 2564 09:00 ถึง : 29 เม.ย 2564 16:00
6 20 เม.ย 2564
เวลา: 21:19 น.
วานิชา กำทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00453
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงเรียนวัดวังกะพี้วิเชียรประชานุกูล สถานที่รับ : อาคารพัสดุ
เพื่อ : ขนวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 21 เม.ย 2564 09:30 ถึง : 21 เม.ย 2564 17:00
7 19 เม.ย 2564
เวลา: 10:36 น.
เอื้อมเดือน มณฑาทอง เลขที่ใบขอรถ : 64-00452
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้าตึก OPD
เพื่อ : ส่งเอกสารหลักฐานค่าตอบแทนโควิค
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 10:30 ถึง : 19 เม.ย 2564 11:32
8 16 เม.ย 2564
เวลา: 15:50 น.
รัชฎาภรณ์ บุญอยู่ เลขที่ใบขอรถ : 64-00449
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ช.สมานมิตร ต.ท่าอิฐ สถานที่รับ : หน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
เพื่อ : เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (แุกเฉิน เนื่องจากผู้ป่วยดึงสายอาหาร)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 19 เม.ย 2564 10:00 ถึง : 19 เม.ย 2564 12:00
9 16 เม.ย 2564
เวลา: 13:22 น.
กัลยารัตน์ สินรวม เลขที่ใบขอรถ : 64-00448
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : รับวัสดุการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อป้องกันโควิด19 จำนวน 45 ลัง
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 14:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 15:30
10 16 เม.ย 2564
เวลา: 11:16 น.
พจนีย์ ศักดิ์ศรี เลขที่ใบขอรถ : 64-00447
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน สถานที่รับ : หน้าตึกอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ติดต่อราชการ
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 2
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 13:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 14:30
11 16 เม.ย 2564
เวลา: 10:32 น.
สุกันยา เนาวบุตร เลขที่ใบขอรถ : 64-00446
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : ไปรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่รับ : หน้า ER ใหม่
เพื่อ : ไปตรวจสอบรพ.สนาม
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 16 เม.ย 2564 12:30 ถึง : 16 เม.ย 2564 16:00
12 03 มี.ค. 2564
เวลา: 16:07 น.
สุพรรณี จันคำ เลขที่ใบขอรถ : 64-00308
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : รพ.บ้านโคก สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : extend. บ้านโคก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 28 พ.ค. 2564 06:30 ถึง : 28 พ.ค. 2564 16:00
13 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:47 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00075
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(ผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 1
ตั้งแต่วันที่ : 03 ธ.ค. 2564 08:00 ถึง : 03 ธ.ค. 2564 16:00
14 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:46 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00074
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(เด็กและวัยรุ่น)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 12 พ.ย. 2564 08:00 ถึง : 12 พ.ย. 2564 16:00
15 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:45 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00073
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(ผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 17 ก.ย. 2564 08:00 ถึง : 17 ก.ย. 2564 08:00
16 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:44 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00072
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(เด็กและวัยรุ่น)
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 30 ก.ค. 2564 08:00 ถึง : 30 ก.ค. 2564 16:00
17 04 ธ.ค. 2563
เวลา: 11:43 น.
ศศิวิมล ชมชื่น เลขที่ใบขอรถ : 63-00071
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลน้ำปาด สถานที่รับ : โรงรถ
เพื่อ : ออกหน่วยตรวจผู้ป่วยจิตเวช(ผู้ใหญ่
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 25 มิ.ย. 2564 08:00 ถึง : 25 มิ.ย. 2564 16:00
18 26 พ.ย. 2563
เวลา: 14:03 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00031
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 24 ธ.ค. 2564 08:30 ถึง : 24 ธ.ค. 2564 15:00
19 26 พ.ย. 2563
เวลา: 14:02 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00030
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 27 ส.ค. 2564 08:30 ถึง : 27 ส.ค. 2564 15:00
20 26 พ.ย. 2563
เวลา: 14:01 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00029
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 30 เม.ย 2564 08:30 ถึง : 30 เม.ย 2564 15:00
21 26 พ.ย. 2563
เวลา: 13:58 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00027
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 15 ต.ค. 2564 08:30 ถึง : 15 ต.ค. 2564 15:00
22 26 พ.ย. 2563
เวลา: 13:57 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00026
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 23 ก.ค. 2564 08:30 ถึง : 23 ก.ค. 2564 15:00
23 26 พ.ย. 2563
เวลา: 13:56 น.
ศิรวิทย์ ทองงามดี เลขที่ใบขอรถ : 63-00025
ประเภท : ในเขตจังหวัด
สถานที่ไป : โรงพยาบาลท่าปลา สถานที่รับ : โรงรถ รพ.อุตรดิตถ์
เพื่อ : ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวช
จำนวนผู้เดินทางในครั้งนี้ (คน) : 3
ตั้งแต่วันที่ : 07 พ.ค. 2564 08:30 ถึง : 07 พ.ค. 2564 15:00