ทักทายกันหน่อยจ๊ะ..

สุขภาพน่ารู้

ทิปเด็ดเคล็ดลับประจำวัน

ฟังเพลงออนไลน์

ทีวี ออนไลน์

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน ยุวฑูต

โครงการเผยแพร่ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า PDF Print Email

003-12-_78  004-12--_25  003-12-_84

หลักการและเหตุผล
จากการทำงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของชมรมดวงใจพ่อ - แม่ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปอย่ายากลำบาก คือ มารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ เกิดผลกระทบหลายด้านสอดคล้องกับข้อมูลของ นพ.สริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการประชุมขององค์การอนามัยโลกปี 2552 ระบุว่าค่าเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ทั่วโลก อยู่ที่ 65 คนต่อ 1000 คน ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1000 คน ในส่วนของประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ถึง 70 คน ต่อ 1000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประเทศทวีปเอเชีย ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าปี 2553 มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ถึง ร้อยละ 16.96 จากสถานการณ์นี้ทำให้เกิด "แม่ด้อยโอกาส ลูกขาดคุณภาพ" ซึ่งทำให้ขยายวงกว้างของสังคมในปัจจุบน

ดังนั้นเครือข่ายยุวฑูตนมแม่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้จัดโครงการยุวฑูตนมแม่เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนกับ สวท.อุตรดิตถ์ เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำความรู้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม และสร้างกระแสความเคลื่อนไหวของวัยรุ่นในการณรงค์ส่งเสริมการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างมีคุณค่าและรู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดรายการ

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
  • อาจารย์ ดร.วรรณวดี เนี่ยมสกุล และ คณะทำงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  • ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • คุณดวงกมล ภูนวล กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • คุณศิริพรรณ สถเภากิจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบรืหาร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  • โรงเรียนเครือข่ายยุวฑูตนมแม่ 26 โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
  • 

พบกับรายการ คุยกันใกล้เที่ยงกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 11.00 - 12.00 โดย เครือข่ายยุวฑูตนมแม่อุตรดิตถ์