1.ปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และจ้างเหมา ปี 2563
   สรุปปรับแผนปฏิบัติการและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (พัสดุ) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิกายวิภาค) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ Update 19/03/2563
   สรุปจัดซ์้อวัสดุการแพทย์และจ้างเหมา ปี 2563 ดำเนินการจัดซื้อต่ำกว่าแผน Update 19/03/2563
2.ปรับแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปและจ้างเหมา ปี 2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปและจ้างเหมา (ในคลัง) Update 19/03/2563
   ปรับแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปและจ้างเหมา (นอกคลัง) Update 19/03/2563
3.ปรับแผนงบลงทุน ปี 2563
   ปรับแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) Update 16/06/2563
 

จำนวนผู้เข้าชม