1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
งบดำเนินงาน
1.วัสดุทันตกรรม และจ้างเหมา
2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจ้างเหมา
3.ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.วัสดุการแพทย์ (งานห้องผ่าตัด)
5.วัสดุการแพทย์ และจ้างเหมา (หน่วยงาน)
6.วัสดุทั่วไป
งบลงทุน
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Update 02/02/2564
  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Update 02/02/2564
2.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข
2.1. แผนเงินบำรุงพัฒนาสาธารณสุข(สสจ.อนุมัติ) 2565
2.2.แผนเงินบำรุงพัฒนาสาธารณสุข(ผอ.อนุมัติ) 2565
2.3.แผนเงินบำรุงพัฒนาสาธารณสุข(ศูนย์แพทย์) 2565
3.สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และแผนพัฒนาสาธารณสุข
3.1.แผนบริหารเงินบำรุงโครงการผลิตแพทย์
3.2.แผนบริหารเงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป
4.ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วน 1 Update 02/02/2564
 

จำนวนผู้เข้าชม