1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
งบดำเนินงาน
1.วัสดุทันตกรรม และจ้างเหมา
2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจ้างเหมา
3.ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.วัสดุการแพทย์ (งานห้องผ่าตัด)
5.วัสดุการแพทย์ และจ้างเหมา (พัสดุ)
6.วัสดุทั่วไป
งบลงทุน
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Update 21/10/2563
  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก Update 21/10/2563
2.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข
2.1.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข 2564
3.สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และแผนพัฒนาสาธารณสุข
4.ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วน 1 Update 21/10/2563
  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วน 2 Update 21/10/2563
 

จำนวนผู้เข้าชม