1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
งบดำเนินงาน
1.วัสดุทันตกรรม และจ้างเหมา
2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจ้างเหมา
3.ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.วัสดุการแพทย์ (ผ่าตัด)
5.วัสดุการแพทย์ และจ้างเหมา (พัสดุ)
6.วัสดุทั่วไป
งบลงทุน
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Update 27/11/2562
  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลืนิก Update 27/11/2562
2.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข
   แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข Update 04/12/2562
3.สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และแผนพัฒนาสาธารณสุข
   สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และแผนพัฒนาสาธารณสุข Update 21/10/2562

4.ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

  ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก(1) Update 27/11/2562
  ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก(2) Update 27/11/2562
5.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปี 63 ไตรมาสที่ 1
6.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปี 62
 

จำนวนผู้เข้าชม