1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
งบดำเนินงาน
1.วัสดุทันตกรรม และจ้างเหมา
2.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจ้างเหมา
3.ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.วัสดุการแพทย์ (ผ่าตัด)
5.วัสดุการแพทย์ และจ้างเหมา (พัสดุ)
6.วัสดุทั่วไป
งบลงทุน
1.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ update 28/1/2562
2.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
2.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข
   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข สสจ.อต. Update 22/2/2562
   แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข Udate 22/2/2562
 

จำนวนผู้เข้าชม