แบบฟอร์มจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2565
ข้อกำหนดการจัดทำแผนปี 2565 Update 16/06/2564
บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำเข้าเวชภัณฑ์มิใช่ยาขนิดใหม่ Update 16/06/2564
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 2565 Update 16/06/2564
แบบฟอร์มแผนจ้างเหมาทางการแพทย์ ปี 2565 Update 16/06/2564
แบบฟอร์มแผนวัสดุการแพทย์ ปี 2565 Update 16/06/2564
แบบฟอร์มแผนวัสดุทั่วไปและจ้างเหมาทั่วไป ปี 2565 Update 16/06/2564
แบบฟอร์มใหม่แผนพัฒนาสาธารณสุข ปี 2565 Update 16/06/2564
บัญชีรายการครุภัณฑ์ _29 ก.ย. 63 Update 16/06/2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 Update 16/06/2564
รายงานเบิกใช้ Update 16/06/2564
กลับ
 


back