ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจุบัน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขต 9 แห่งที่2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดแพร่ น่าน และสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก
 
ทิศทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นนำของภาคเหนือ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพได้รับความปลอดภัย พึงพอใจ และประทับใจ
2. ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบเขตบริการ
ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ แก่ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์

ปรัชญา/ค่านิยม UTTH
Unity & Safety มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ความปลอดภัย
Team มีการทำงานเ็ป็นทีม
Trust มีความน่าเชื่อถือ
Trainer เป็นผู้ฝึกที่ดี
Health promotion & Humanize health care มีการส่งเสริมสุขภาพและให้การดูแลด้วยหัวใจความเ็ป็็้นมนุษย์

คำขวัญโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิถ์ มิตรของผู้ป่วย สะอาดและสวย บริการด้วยรอยยิ้ม

เข็มมุ่งปี 2557
1. พัฒนาระบบการดูแลมาตรฐาน Patient safety Goals : SIMPLE
    1.1 E: การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Sepsis
2.พัฒนาระบบการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา
3.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ
    3.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด
    3.2 อุบัติเหตุ-Trauma center
    3.3 ทารกแรกเกิด
4. พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง และ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
5. พัฒนาการให้บริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
    5.1 ให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    5.2 ให้บริการระบบเอกซเรย์ฟิล์มดิจิตอล
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล


นโยบายการปฎิบัติงาน
เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับพึงพอใจ
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและประชาชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง
ส่งเสริมให้บุคคลากรมีการเรียนรุ้ ทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคคลากร และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม และปลอดภัย

เป้าประสงค์
1.ผู้รับบริการมีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในกการรักษาพยาบาลและมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
2.ผู้ให้บริการ มีขวัญกำลังใจ มีการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง
3.องค์การ เป็นเลิศการดูแลด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังและไขสันหลัง มีการทำงานเป็นทีม และมี ความมั่นคง
4.ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบการทำงาน
2.แสวงหาและพัฒนาศักยภาพชุมชนแนวร่วมในการบริการสุขภาพ
3.สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ ประชาชน
4.สร้างความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับบริการและผูุ้้ให้บริการมีความสุข

 
ทำเนียบผู้อำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์