ตารางการนัดประชุม Online
 
เดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
สี
ห้องประชุม
  เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
  ห้องศรีอุตรา (คอน1)
  ห้องพาดวารี (คอน2)
  ห้องประชุมมเหสักข์
  ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
  ห้องดอกประดู่ ตึกสูติกรรม
  ห้องประชุมหน่วยล้างไต
  ห้องประชุมฉัตรชมพู ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ห้องประชุมตึกอายุรกรรมเก่า
  ห้องกาสะลอง(ฝ่ายการพยาบาล) ชั้น 6 ตึกซักฟอก
  ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
  ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2)
  ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
  สำนักภาควิชาอายุรศาสตร์ (ห้องเรียน1)
สรุปข้อมูลการประชุม
- Classic View
- รายงานประชุมรายวัน
- รายงานประชุมรายเดือน


 Last modified Monday, 02nd March, 2020 @ 02:07pm