ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
วันที่ เวลา รายการประชุม/อบรม จำนวน
คน
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด กลุ่มงาน
3 ส.ค. 2563 10:30 - 17:00 น. Noon report / Interesting case 25 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
3 ส.ค. 2563 08:00 - 16:00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การระบาดวิทยา นศ. วพบ 20 เวชกรรมสังคม ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
3 ส.ค. 2563 - 5 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. บริษัท DEV เขียนโปรแกรม 5 บริษัท dev ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
3 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. ประชุมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 12 ผู้เจ้าหน้าที่ รพ.อุตรดิตถ์ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
3 ส.ค. 2563 13:30 - 16:30 น. ประชุม ARI คลินิก 10 ผู้บริหารรพ.อต ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
4 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
4 ส.ค. 2563 13:30 - 16:30 น. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 60 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องศรีอุตรา (คอน1) ฝ่ายแผนงาน
4 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรมชาย 30 พยาบาลกลุ่มงานอายุรกรรมชาย ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
4 ส.ค. 2563 15:00 - 16:30 น. ประชุม E-bleeding ระบบ Traking 30 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
4 ส.ค. 2563 13:00 - 16:00 น. ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย 5 คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
5 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล 39 กรรมการบริหาร รพ. ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
5 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 25 แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
5 ส.ค. 2563 08:00 - 12:00 น. ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต 20 อาชีวเวชกรรม ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
5 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. อบรมการเขียนใบรับรองการตาย 27 แพทย์ intern เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
5 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. VDO conference ทบทวนตัวชี้วัดสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เขต 2 10 ผู้รับผิดชอบงาน ห้องพาดวารี (คอน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
5 ส.ค. 2563 10:00 - 13:00 น. ประชุมทีมนำ 12 ผู้บริหาร ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
6 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุุมเครือข่าย รพสต. อำเภอเมือง 15 ืัทันตาภิบาล ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย 80 นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย 80 นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย 80 นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 08:00 - 12:00 น. ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต 20 อาชีวเวชกรรม ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
6 ส.ค. 2563 12:00 - 13:30 น. ประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการสั่งยา สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 30 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
6 ส.ค. 2563 08:30 - 12:00 น. การสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้าน EMR 15 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ER ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
7 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
7 ส.ค. 2563 08:00 - 12:00 น. ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต 20 อาชีวเวชกรรม ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
7 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 20 ข้าราชการใหม่ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
7 ส.ค. 2563 13:30 - 16:30 น. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 20 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องพาดวารี (คอน2) ฝ่ายแผนงาน
10 ส.ค. 2563 10:30 - 17:00 น. Noon report / Interesting case 25 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
10 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. อบรมข้าราชการที่ดี 80 ข้าราชการใหม่ ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
10 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. บริษัท DEV เขียนโปรแกรม 5 บริษัท dev ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
10 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. ประชุม VDO Conference ถ่ายทอดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน เขตสุขภาพที่ 2 20 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
10 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. เตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ 10 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ห้องพาดวารี (คอน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
11 ส.ค. 2563 08:30 - 12:00 น. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 100 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
11 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
11 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อ 15 แพทย์ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
11 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุม copd คปสอ.เมืองอุตรดิตถ์ 30 เจ้าหน้าที ่รพสต./พยาบาล ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
11 ส.ค. 2563 08:30 - 12:00 น. ประชุม VDO Conference ถ่ายทอดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน เขตสุขภาพที่ 2 20 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
11 ส.ค. 2563 14:00 - 16:30 น. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 20 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องพาดวารี (คอน2) ฝ่ายแผนงาน
13 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
13 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ 70 อสม จังหวัดอุตรดิตถ์ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
13 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. คณะกรรมการ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ 20 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
13 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. บริษัท DEV เขียนโปรแกรม 5 บริษัท dev ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
13 ส.ค. 2563 09:30 - 15:30 น. ประชุมการถอดบทเรียนเครือค่ายยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 15 เครือขายผู้สูงอายุ/อาหารปลอดภัย/เด็กและเยาวชน ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
13 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ 7 ทรัพยากรบุคคล ห้องพาดวารี (คอน2) งานธุรการ
14 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
14 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยง 120 เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
14 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. อบรมข้าราชการที่ดี 80 ข้าราชการใหม่ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
17 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Admission round 25 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
17 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุมศูนย์พึ่งได้ (OSCC.) 40 บุคลากร รพ.อุตรดิตถ์ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
17 ส.ค. 2563 08:00 - 16:30 น. ประชุมกลุ่มการพยาบาล 70 พยาบาล ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
18 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
18 ส.ค. 2563 08:30 - 12:00 น. ประชุมขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 50 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
18 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. สอบข้อเขียนแพทย์แผนไทย 10 ผู้เข้าสอบ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
19 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 25 แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
19 ส.ค. 2563 10:00 - 16:30 น. ประชุม Inter Hospital 120 แพทย์ ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
19 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. ประชุมเรื่องผ่าตัดผ่านกล้อง 40 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
19 ส.ค. 2563 08:00 - 16:00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การระบาดวิทยา นักศึกษาพยาบาล 20 เวชกรรมสังคม ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
20 ส.ค. 2563 08:00 - 16:00 น. ประชุมทีมสหวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ 40 คณะทำงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
20 ส.ค. 2563 08:00 - 12:00 น. สอนนักศึกษาพยาบาล 20 ผู้เกี่ยวข้อง ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา) งานธุรการ
20 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
20 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563 12 กรรมการและผู้ทำวิจัย ห้องบางโพ (ห้องเรียน4) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
20 ส.ค. 2563 13:30 - 16:30 น. จัดห้องประชุมเตรียมรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ 10 จนท. ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
20 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ (แพทย์แผนไทย) 5 ทรัพยากรบุคคล ห้องพาดวารี (คอน2) งานธุรการ
21 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
21 ส.ค. 2563 09:00 - 12:00 น. รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์จากสมเด็จพระเทพ ฯ 50 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ทีมปฏิคม บริษัทเครื่องมือแพทย์ ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
24 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 25 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
25 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
26 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Interesting case 25 แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
26 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. จัดสถานที่ไหว้ครู 10 คนงานสนาม เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
26 ส.ค. 2563 14:00 - 16:30 น. ประชุมองค์กรแพทย์ 40 กรรมการบริหาร รพ. ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
27 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
27 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุมประจำปีทันตกรรม 45 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม ห้องประชุมมเหสักข์ งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
27 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 น. กิจกรรมไหว้ครููศููนย์แพทย์ 70 นส เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
27 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. ประชุม PCT เด็ก 30 แพทย์ พยาบาลแผนกกุมาร ห้องศรีอุตรา (คอน1) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
28 ส.ค. 2563 13:00 - 16:30 น. Interesting case 7 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
31 ส.ค. 2563 10:30 - 16:30 น. Noon report / Admission round 25 นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
14 ก.ย. 2563 - 14 ส.ค. 2563 13:00 - 17:00 น. ์Noon Report/Admission Round 15 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6 ,อาจารย์แพทย์ ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3) งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0016386


Last modified Monday, 02nd March, 2020 @ 02:07pm