การจองห้องประชุมออนไลน์

ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
3 ส.ค. 2563
10:30 - 17:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:52
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:52
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / พญ.ประภัสสร
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ส.ค. 2563
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2563 12:33
Editdate : 3 ก.ค. 2563 12:33
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การระบาดวิทยา นศ. วพบ
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย เวชกรรมสังคม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด รัชฎาพร จันทร
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ส.ค. 2563 - 5 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:43
Editdate : 24 ก.ค. 2563 10:43
บริษัท DEV เขียนโปรแกรม
สถานที่จัด ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2)
กลุ่มเป้าหมาย บริษัท dev
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด แจน( คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรผู้จัด1106
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 ส.ค. 2563 17:12
Editdate : 2 ส.ค. 2563 17:22
ประชุมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เจ้าหน้าที่ รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด เลขานุ่น
เบอร์โทรผู้จัด1199
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ส.ค. 2563
13:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 10:27
Editdate : 3 ส.ค. 2563 10:58
ประชุม ARI คลินิก
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารรพ.อต
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด เลขานุ่น
เบอร์โทรผู้จัด1199
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:53
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:53
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2563
13:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:11
Editdate : 24 ก.ค. 2563 10:57
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด ฝ่ายแผนงาน
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
เบอร์โทรผู้จัด1190
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2563 16:11
Editdate : 31 ก.ค. 2563 16:13
ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรมชาย
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลกลุ่มงานอายุรกรรมชาย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พี่เปิ้ล อายุรกรรมชาย
เบอร์โทรผู้จัด5005-6
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2563
15:00 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 10:54
Editdate : 3 ส.ค. 2563 10:54
ประชุม E-bleeding ระบบ Traking
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด เลขารองแพทย์
เบอร์โทรผู้จัด1199
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2563
13:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 15:58
Editdate : 3 ส.ค. 2563 15:58
ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ชื่อผู้จัด คุณศิริรัตน์ สมประสงค์
เบอร์โทรผู้จัด1181
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 18 มี.ค. 2563 13:52
Editdate : 23 ก.ค. 2563 15:16
ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการบริหาร รพ.
เป้าหมาย 39 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหาร
เบอร์โทรผู้จัด1171
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:53
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:53
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.ประภัสสร / พญ.กาญจนา
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
08:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ก.ค. 2563 10:33
Editdate : 21 ก.ค. 2563 10:33
ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย อาชีวเวชกรรม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด ศุภลักษ์ ราตรีพรทิพย์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.ค. 2563 16:36
Editdate : 23 ก.ค. 2563 15:14
อบรมการเขียนใบรับรองการตาย
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ intern
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด หมออนัญญา นิติเวช
เบอร์โทรผู้จัด2157 2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 23 ก.ค. 2563 10:49
Editdate : 29 ก.ค. 2563 11:30
VDO conference ทบทวนตัวชี้วัดสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เขต 2
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ธิดา เตชัย
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2563
10:00 - 13:00 น.

Registered : 2 ส.ค. 2563 17:21
Editdate : 2 ส.ค. 2563 18:23
ประชุมทีมนำ
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด เลขานุ่น
เบอร์โทรผู้จัด1199
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:54
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:54
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 10:28
Editdate : 8 ก.ค. 2563 10:30
ประชุุมเครือข่าย รพสต. อำเภอเมือง
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ืัทันตาภิบาล
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ทันตกรรม
เบอร์โทรผู้จัด1152
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 15:00
Editdate : 8 ก.ค. 2563 15:00
การนำเสนอผลงานวิจัย
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ทวีรัตน์ นิระชน
เบอร์โทรผู้จัด2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 15:01
Editdate : 8 ก.ค. 2563 15:01
การนำเสนอผลงานวิจัย
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ทวีรัตน์ นิระชน
เบอร์โทรผู้จัด2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 15:12
Editdate : 8 ก.ค. 2563 15:13
การนำเสนอผลงานวิจัย
สถานที่จัด ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2)
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ทวีรัตน์ นิระชน
เบอร์โทรผู้จัด2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563
08:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ก.ค. 2563 10:34
Editdate : 21 ก.ค. 2563 10:34
ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย อาชีวเวชกรรม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด ศุภลักษ์ ราตรีพรทิพย์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563
12:00 - 13:30 น.

Registered : 23 ก.ค. 2563 16:08
Editdate : 23 ก.ค. 2563 16:08
ประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการสั่งยา สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ธิดา เตชัย
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2563
08:30 - 12:00 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 14:38
Editdate : 3 ส.ค. 2563 14:38
การสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้าน EMR
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์ ER
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด คุณสวาท ER
เบอร์โทรผู้จัด0
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:54
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:54
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2563
08:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ก.ค. 2563 10:36
Editdate : 21 ก.ค. 2563 10:36
ตรวจสมรรภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน พนักงานบริษัทเจ เจ พี คอนกรีต
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย อาชีวเวชกรรม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด ศุภลักษ์ ราตรีพรทิพย์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 12:01
Editdate : 3 ส.ค. 2563 12:01
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการใหม่
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (จี้)
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2563
13:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 17:42
Editdate : 5 ส.ค. 2563 17:42
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด ฝ่ายแผนงาน
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
เบอร์โทรผู้จัด1190
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2563
10:30 - 17:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:55
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:55
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / พญ.ประภัสสร
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 14:57
Editdate : 8 ก.ค. 2563 14:57
อบรมข้าราชการที่ดี
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการใหม่
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:44
Editdate : 24 ก.ค. 2563 10:44
บริษัท DEV เขียนโปรแกรม
สถานที่จัด ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2)
กลุ่มเป้าหมาย บริษัท dev
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด บริษัท Dev เขียนโปรแกรม
เบอร์โทรผู้จัด1105
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 11:54
Editdate : 5 ส.ค. 2563 11:54
ประชุม VDO Conference ถ่ายทอดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน เขตสุขภาพที่ 2
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ธิดา เตชัย
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 18:16
Editdate : 5 ส.ค. 2563 18:16
เตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ธิดา เตชัย
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
08:30 - 12:00 น.

Registered : 17 ธ.ค. 2562 14:47
Editdate : 4 ส.ค. 2563 10:56
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พี่ัตั้ว ธุรการ
เบอร์โทรผู้จัด1171
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:56
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:56
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 17:10
Editdate : 29 ก.ค. 2563 12:55
ประชุมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องที่ส่งตรวจชิ้นเนื้อ
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพยาธิ
เบอร์โทรผู้จัด3205
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ก.ค. 2563 13:06
Editdate : 29 ก.ค. 2563 13:07
ประชุม copd คปสอ.เมืองอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที ่รพสต./พยาบาล
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พี่ตา ลัดดาวัลย์
เบอร์โทรผู้จัด2157 / 2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
08:30 - 12:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 11:56
Editdate : 5 ส.ค. 2563 11:56
ประชุม VDO Conference ถ่ายทอดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน เขตสุขภาพที่ 2
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ธิดา เตชัย
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2563
14:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ส.ค. 2563 17:42
Editdate : 7 ส.ค. 2563 17:42
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด ฝ่ายแผนงาน
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
เบอร์โทรผู้จัด1190
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:57
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:57
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ก.ค. 2563 15:37
Editdate : 14 ก.ค. 2563 15:37
กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย อสม จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด นางประภา ณ เชียงใหม่
เบอร์โทรผู้จัด080-2451942
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:13
Editdate : 24 ก.ค. 2563 11:12
คณะกรรมการ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พี่โหน่ง อาชีวเวชกรรม
เบอร์โทรผู้จัด5125
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:46
Editdate : 24 ก.ค. 2563 10:46
บริษัท DEV เขียนโปรแกรม
สถานที่จัด ห้องน่านนิมิตร (ห้องเรียน2)
กลุ่มเป้าหมาย บริษัท dev
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด แจน( คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรผู้จัด1105
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563
09:30 - 15:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2563 12:11
Editdate : 3 ส.ค. 2563 15:22
ประชุมการถอดบทเรียนเครือค่ายยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย เครือขายผู้สูงอายุ/อาหารปลอดภัย/เด็กและเยาวชน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พี่อรรถพงษ์ กิจกรรมบำบัด
เบอร์โทรผู้จัด2157 2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 11:20
Editdate : 5 ส.ค. 2563 11:20
สอบสัมภาษณ์
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด จรรยพร เถ๊าทอง
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:57
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:57
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 มิ.ย. 2563 15:21
Editdate : 2 ก.ค. 2563 10:42
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยง
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด แอน ศูนย์ HA
เบอร์โทรผู้จัด1166
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 14:58
Editdate : 8 ก.ค. 2563 14:58
อบรมข้าราชการที่ดี
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการใหม่
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:58
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:58
Noon report / Admission round
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / พญ.ประภัสสร
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 10:20
Editdate : 3 ส.ค. 2563 10:20
ประชุมศูนย์พึ่งได้ (OSCC.)
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด สุชาดา จันอุทัย
เบอร์โทรผู้จัด2109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2563
08:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ส.ค. 2563 17:47
Editdate : 6 ส.ค. 2563 17:47
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ฝ่ายการพยาบาล
เบอร์โทรผู้จัด2116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 15:59
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 15:59
Interesting case
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2563
08:30 - 12:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2563 10:33
Editdate : 24 ก.ค. 2563 10:33
ประชุมขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด โจ พัสดุุ
เบอร์โทรผู้จัด2136
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 15:17
Editdate : 3 ส.ค. 2563 15:17
สอบข้อเขียนแพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าสอบ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด จีจี้ การเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:00
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:00
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.ประภัสสร / พญ.กาญจนา
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2563
10:00 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ค. 2563 16:52
Editdate : 1 ก.ค. 2563 16:52
ประชุม Inter Hospital
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ปุ๋ย ศูนย์แพทย์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2563 16:40
Editdate : 2 ก.ค. 2563 16:40
ประชุมเรื่องผ่าตัดผ่านกล้อง
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พญ.นริสา
เบอร์โทรผู้จัด7110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2563
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 11:22
Editdate : 5 ส.ค. 2563 11:22
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การระบาดวิทยา นักศึกษาพยาบาล
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย เวชกรรมสังคม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด รัชฎาพร จันทร
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
08:00 - 16:00 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2563 14:53
Editdate : 3 ส.ค. 2563 15:58
ประชุมทีมสหวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ชื่อผู้จัด คุณจิตตรี คทวณิช
เบอร์โทรผู้จัด1159,1181
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
08:00 - 12:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2563 09:57
Editdate : 16 มิ.ย. 2563 09:57
สอนนักศึกษาพยาบาล
สถานที่จัด ห้องบรมอาสน์ (แคทลียา)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:00
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:00
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2563 15:26
Editdate : 3 ส.ค. 2563 15:26
ประชุมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563
สถานที่จัด ห้องบางโพ (ห้องเรียน4)
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการและผู้ทำวิจัย
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด วิชาการ
เบอร์โทรผู้จัด2157 2158
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
13:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ส.ค. 2563 11:06
Editdate : 4 ส.ค. 2563 11:06
จัดห้องประชุมเตรียมรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด พรส.
เบอร์โทรผู้จัด0817856658
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2563 11:19
Editdate : 5 ส.ค. 2563 11:19
สอบสัมภาษณ์ (แพทย์แผนไทย)
สถานที่จัด ห้องพาดวารี (คอน2)
กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานธุรการ
ชื่อผู้จัด จรรยพร เถ๊าทอง
เบอร์โทรผู้จัด1174
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:01
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:01
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2563
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 ส.ค. 2563 11:04
Editdate : 4 ส.ค. 2563 11:05
รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์จากสมเด็จพระเทพ ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ทีมปฏิคม บริษัทเครื่องมือแพทย์
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรผู้จัด0817856658
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:02
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:02
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / พญ.ประภัสสร
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:03
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:03
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:04
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:04
Noon report / Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ / นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.ประภัสสร / พญ.กาญจนา
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.ค. 2563 11:08
Editdate : 15 ก.ค. 2563 11:08
จัดสถานที่ไหว้ครู
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย คนงานสนาม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด วิชาการ
เบอร์โทรผู้จัด2157
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2563
14:00 - 16:30 น.

Registered : 20 ก.ค. 2563 15:55
Editdate : 20 ก.ค. 2563 15:55
ประชุมองค์กรแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการบริหาร รพ.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด องค์กรแพทย์
เบอร์โทรผู้จัด1416
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:05
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:05
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ค. 2563 09:48
Editdate : 8 ก.ค. 2563 09:48
ประชุมประจำปีทันตกรรม
สถานที่จัด ห้องประชุมมเหสักข์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด ทันตกรรม
เบอร์โทรผู้จัด1152
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2563
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.ค. 2563 11:02
Editdate : 15 ก.ค. 2563 11:11
กิจกรรมไหว้ครููศููนย์แพทย์
สถานที่จัด เจษฎาบดินทร์ (คอนเวนชั่นฮอล)
กลุ่มเป้าหมาย นส
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด เกด
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 23 ก.ค. 2563 16:44
Editdate : 23 ก.ค. 2563 16:57
ประชุม PCT เด็ก
สถานที่จัด ห้องศรีอุตรา (คอน1)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลแผนกกุมาร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด น้ำ NICU
เบอร์โทรผู้จัด2111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ส.ค. 2563
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:08
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:08
Interesting case
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / จิราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ส.ค. 2563
10:30 - 16:30 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2563 16:05
Editdate : 24 มิ.ย. 2563 16:05
Noon report / Admission round
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ / แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด ศูนย์แพทย์ศึกาาชั้นคลินิก
ชื่อผู้จัด พญ.กาญจนา / พญ.ประภัสสร
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ย. 2563 - 14 ส.ค. 2563
13:00 - 17:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2563 11:32
Editdate : 31 ก.ค. 2563 11:32
์Noon Report/Admission Round
สถานที่จัด ห้องท่าเหนือ (ห้องเรียน3)
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6 ,อาจารย์แพทย์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด งานพัฒนาบุคลากร(งานวิชาการ/พรส)
ชื่อผู้จัด น้องปุ๋ย ศูนย์แพทย์
เบอร์โทรผู้จัด2149
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
สิงหาคม 2563
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน

คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0016388


Last modified Monday, 02nd March, 2020 @ 02:07pm